Tujuan Karangan Deskripsi

Contoh Karangan Deskripsi

Pengertian Karangan Deskripsi Karangan ini berisi gambaran mengenai suatu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, atau merasakan hal tersebut. Pengertian lainnya : Suatu ragam tulis yang melukiskan sesuatu berdasarkan kesan-kesan dari pengamatan, pengalaman dan perasaan penulisnya. Suatu jenis tulisan atau karangan yang berbentuk pemaparan atau pengambaran suatu hal dengan kata-kata yang jelas dan … Baca Selengkapnya

Karangan Deskripsi Adalah

Ciri, Jenis, Tujuan, Langkah Hingga Syarat

Pengertian Karangan Deskripsi Karangan deskripsi merupakan salah satu jenis karangan yang memberikan efek kepada pembaca dengan melukiskan atau menggambarkan sesuatu berdasarkan kesan-kesan dari pengamatan, pengalaman, dan perasaan penulisnya. Oleh karena itu pembaca juga bisa merasakan apa yang dirasakan penulis melalui karya karangan deskripsi yang ia buat. Jenis karangan ini berkaitan dengan panca indra manusia, sesuatu … Baca Selengkapnya

Perbedaan Karangan Argumentasi dan Persuasi

Karangan Argumentasi

Pengertian Karangan Karangan adalah bentuk tulisan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan pengarang dalam satu kesatuan tema yang utuh. Karangan diartikan pula dengan rangkaian hasil pikiran atau ungkapan perasaan ke dalam bentuk tulisan yang teratur. Tiap karangan disusun berdasarkan tema tertentu yang sebelumnya telah ditentukan oleh pengarang. Tiap paragraf karangan saling berhubungan dan mengandung gagasan utama … Baca Selengkapnya